DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe dla spółek handlowych. Oferujemy księgowość pełną i uproszczoną, zależnie od potrzeb Klienta. Zajmujemy się między innymi prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ewidencją zobowiązań i należności, sporządzeniem raportów, sprawozdań i deklaracji, a ponadto reprezentujemy spółki przed organami kontrolującymi. Zapewniamy profesjonalną pomoc – bez względu na rodzaj spółki, branżę działalności czy formę opodatkowania. Nasza księgowość spółek to zawsze indywidualne rozwiązania, które dostosowane są do potrzeb Klienta i specyfiki jego działalności.

Usługi doradztwa podatkowego dla spółek handlowych obejmują bieżącą obsługę podatkową lub doraźne wsparcie z zakresu wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Nasze usługi to między innymi informowanie Klientów o zmieniających się przepisach prawno-podatkowych, a także wysokiej jakości usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego. Pomagamy Klientom optymalizować swoje zobowiązania podatkowe, a ponadto wspieramy ich w trakcie wdrażania nowych procedur i koncepcji. Jako doświadczony partner zapewniamy także asystę prawną w trakcie postępowań podatkowych.

Oferujemy profesjonalne i wnikliwe audyty podatkowe, które zweryfikują poprawność księgowania i rozliczania podatków w spółce, a także wskażą obszary ryzyka aktualnej strategii oraz nakreślą zgodne z prawem podatkowym obszary możliwych oszczędności. Audyt podatkowy polega na weryfikacji dokumentacji podatkowej i handlowej spółki – zwieńczony jest szczegółowym raportem dotyczącym prawidłowości realizacji treści przepisów podatkowych. W razie wykrycia nieprawidłowości, Klient otrzymuje od nas wytyczne do eliminacji uchybień, by faktyczna kontrola podatkowa przebiegła bez zarzutów.

KONSULTING | WSPARCIE

W ramach usługi, jaką jest konsulting spółek, wspieramy przedsiębiorców w drodze do rozwoju, a także w budowaniu stabilnej pozycji na rynku i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, pomagamy spółkom w usprawnieniu organizacji i zwiększeniu efektywności, a także wskazujemy obszary wymagające optymalizacji i reorganizacji.

Nasze doradztwo prawne, podatkowe i rachunkowe nakierowane jest na zgodną z przepisami prawa maksymalizację korzyści ekonomicznych przedsiębiorcy. Zapewniamy profesjonalne wsparcie niezależnie od wielkości spółki czy obszaru jej działalności.

Czytaj więcej

Spółki handlowe – obsługa prawna

Oferujemy kompleksową pomoc wszystkim przedsiębiorcom powołującym do życia spółki handlowe oraz prowadzącym je. Ułatwiamy zakładanie spółek, doradzamy w zakresie wyboru i pomagamy dopełnić wszelkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania na rynku. W katalogu naszych usług znajduje się również bieżąca obsługa prawna spółek różnych typów.

Proponujemy zarówno przejęcie obowiązków związanych ze sprawami podatkowymi oraz księgowymi, jak i świadczymy opiekę w zakresie sprawdzania poprawności kontraktów, zabezpieczania interesów naszych klientów i obrony ich dóbr. Reprezentujemy kontrahentów w komunikacji z wierzycielami, ich partnerami oraz organami państwowymi. Z nami zarówno rejestracja spółek handlowych, jak i zarządzanie nimi jest dużo prostsze.

 

Czym jest spółka prawa handlowego?

Spółka handlowa to rodzaj związku, który najczęściej zakładany i prowadzony jest przez więcej niż jedną osobę (w przypadku kapitałowych organizacji w niektórych sytuacjach dopuszczone jest założenie jednoosobowej spółki). Założyciele określani są jako udziałowcy, wspólnicy lub współwłaściciele, a także akcjonariusze, w przypadku organizacji akcyjnych. W zależności od tego, jak przebiega rejestracja spółek, różna może być ich rola. Wynika ona z typu podmiotu (osobowy lub kapitałowy).  

Najważniejsze, że powstawanie, sposób organizacji struktur, działanie na rynku, podział, możliwości rozwiązywania i wszelkie inne procesy mogą przebiegać jedynie w zgodzie z regulacjami, jakie przewiduje ustawa, a dokładnie Kodeks spółek handlowych, czyli tzw. prawo spółek handlowych. Jeżeli pojawia się problem, który nie został wyszczególniony w tej ustawie, jego rozwiązanie odbywa się na drodze przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.

Spółki handlowe to formy prowadzenia działalności, które zobowiązują wszystkich członków do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu, który może być różny. Jest on zawsze określony w statucie lub umowie zawartej między współwłaścicielami, którzy zobowiązani są do wniesienia do firmy własnego wkładu umożliwiającego zrealizowanie wytyczonych celów. Istotne jest, że każdy wspólnik stanowi odrębny byt o charakterze prawnym.

 

Podział spółek handlowych

Chcąc przeprowadzić podział spółek handlowych, należy wziąć pod uwagę dwa kryteria. Pierwszym jest rola współwłaścicieli, która wprowadza rozróżnienie na dwie główne kategorie. Drugi czynnik to sposób funkcjonowania i szczegółowa charakterystyka, która różnicuje poszczególne spółki handlowe w obrębie owych głównych kategorii, do których one należą. Wybór właściwego rodzaju związku między współwłaścicielami jest kluczowy dla przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstwa, swobód jego członków oraz ich odpowiedzialności, dlatego warto dobrze przemyśleć to, jaki model powinna mieć zakładana spółka handlowa.

Pomagamy klientom w podjęciu decyzji, na jaki typ organizacji powinni się zdecydować. Wieloletnie doświadczenie, którego nabraliśmy, świadcząc usługę, jaką jest kompleksowa obsługa prawna spółek, pozwala nam na pomoc w dopasowaniu idealnego typu współpracy do potrzeb, oczekiwań, możliwości finansowych oraz zamiaru prowadzenia działalności naszych klientów. Zanim zaproponujemy optymalne rozwiązanie, przeprowadzamy dokładny wywiad z kontrahentami i staramy się możliwie najdokładniej poznać ich wizje. Dlatego z nami zakładanie spółek jest bezpieczne, komfortowe i przynosi wiele korzyści.

Podział spółek handlowych należy zacząć od wyróżnienia dwóch kategorii:

– osobowe – dominującą funkcję w tym modelu pełnią wspólnicy,

– kapitałowe – w tym typie z kolei istotniejszy jest zgromadzony kapitał.

 

Rejestracja spółek – różnice między organizacjami osobowymi a kapitałowymi

Podstawowa różnica polega na tym, że osobowa spółka prawa handlowego jest podmiotem prawa, ale nie ma osobowości prawnej, która przyznawana jest jej kapitałowej odpowiedniczce. Jak zostało już wspomniane, w osobowych podmiotach kluczową rolę odgrywają wspólnicy, a w tych drugich wniesiony kapitał. Dlatego w tych pierwszych typach niedopuszczone są zmiany składu (poza wyjątkiem, jaki stanowi spółka handlowa komandytowo-akcyjna), przy czym w modelach kapitałowych może się to odbywać bez żadnych przeszkód.

Bardzo ważny jest również stopień odpowiedzialności. O wiele większe zobowiązania biorą na siebie współzałożyciele spółek osobowych, którzy za firmę odpowiadają osobiście, całym swoim majątkiem (nie tylko tym zgromadzonym w ramach przedsiębiorstwa), ale również prywatnym. Kapitałowa spółka prawa handlowego ogranicza z kolei odpowiedzialność jej członków wyłącznie do majątku firmowego.

Kolejnym istotnym wyróżnikiem jest kwestia reprezentacji organizacji. Prawo handlowe spółki orzeka, że w modelu osobowym to wspólnicy pełnią tę funkcję, decydują o najważniejszych posunięciach i codziennej działalności.  W przypadku związków kapitałowych pojawia się obowiązek powołania specjalnych organów jak np. rada nadzorcza czy komisja rewizyjna. W ich składzie mogą zasiadać osoby trzecie, niebędące założycielami, zatrudniane np. w ramach umowy o pracę.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który typ jest korzystniejszy dla wspólników. Jest to bowiem zależne od wielu zmiennych (oczekiwania, możliwości finansowe, wizje, rodzaj prowadzonej działalności, wyznaczone cele, podejście do odpowiedzialności poszczególnych członków itp.). Rejestracja spółek handlowych zawsze ma charakter indywidualny i tak też należy ją rozpatrywać. Dlatego w naszej kancelarii, zanim cokolwiek doradzimy naszym klientom, szczegółowo analizujemy wszystkie aspekty, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Spółki osobowe i ich podział

W obrębie spółek handlowych osobowych można wyróżnić cztery rodzaje. Różnią się one rolą założycieli lub sposobem prowadzenia działalności. Należą do nich spółki:

– jawna – choć zalicza się ją w obręb spółek prawa handlowego, to  w istocie nie spełnia ona cech typowej spółki handlowej. To, co wyróżnia ten model, to nieograniczana odpowiedzialność osobista wszystkich wspólników,

– partnerska – przewidziana jedynie dla osób zamierzających wykonywać tzw. wolny zawód,

– komandytowa – wprowadza różne stopnie odpowiedzialności. Jednemu ze wspólników przypisana jest ona w sposób nieograniczony i jest nim tzw. komplementariusz, a drugi podmiot określany jako komandytariusz ma ograniczoną odpowiedzialność,

– komandytowo-akcyjna – składa się z komplementariusza odpowiadającego za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony oraz przynajmniej jednego akcjonariusza, czyli podmiotu nabywającego kapitał w postaci emitowanych akcji

 

Spółki kapitałowe

W obrębie modelów, w których decydującą rolę odgrywają nie założyciele, a zgromadzony majątek, można wydzielić dwa rodzaje:

– z ograniczoną odpowiedzialnością – jest to najpopularniejsza spółka prawa handlowego. Założyciele odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie wniesionym do niej wkładem. Może to jednak ulec zmianie, gdy podmiot stał się niewypłacalny, a wspólnicy nie złożyli wniosku o upadłość w przysługującym terminie. Choć ma ona charakter kapitałowy, nie wymaga powoływania rady nadzorczej w przypadku, kiedy kapitał zakładowy nie przekracza wartości 500 000 zł i gdy członków jest mniej niż dwudziestu pięciu. Forma przewiduje nałożenie na udziałowców obowiązku dopłat celem powiększania zgromadzonego majątku. W przypadku konieczności ustanowienia organu decyzyjnego, który pełni funkcję reprezentacji spółki, wspólnicy zachowują możliwość kontroli działań zarządu,

– akcyjna –  w tej formie prawo spółek handlowych również ogranicza odpowiedzialność akcjonariuszy (wspólników dysponujących akcjami) do kapitału spółki. Różnica polega na tym, że ów kapitał stanowią akcje, a jego gromadzenie odbywa się na zasadzie ich emisji oraz sprzedaży.

 

Jak przebiega zakładanie i rejestracja spółek?

Choć większość kwestii reguluje prawo handlowe spółki, to wiele aspektów porozumienia między wspólnikami może być ustalonych indywidualnie między nimi. Nasza kancelaria oferuje pomoc w zakresie opracowania najkorzystniejszych warunków współpracy dla wszystkich udziałowców oraz z uwzględnieniem dobra przedsiębiorstwa.

Oferujemy pomoc w zakresie wyboru odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, przygotowujemy projekt umowy dla współzałożycieli i kompletujemy oraz weryfikujemy poprawność niezbędnych dokumentów. Bierzemy również udział w rejestracji spółki. Składamy wnioski do KRS, US, ZUS i GUS, nadzorujemy przebieg procesu i prawidłowe wydanie numerów oraz zgód. Proponujemy również doradztwo w zakresie księgowym i stałą opiekę.

Zakładamy wszystkie spółki handlowe, nie mamy żadnych ograniczeń w tym zakresie. Działamy odpowiednio do wybranej formy organizacji, zachowując właściwe dla niej wymogi. Wszystkie podejmowane przez nas kroki są zgodne z prawem. Z nami spółka handlowa będzie założona szybko, poprawnie i legalnie, a jej członkowie zyskają klarowne warunki współpracy, które pozwolą im skupić się na dążeniu do osiągnięcia założonego celu statutowego.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z kancelarią Madrigal. Pomagamy zarówno polskim, jak i zagranicznym spółkom. Świadczymy obsługę prawną, usługi księgowe oraz doradztwo podatkowe .